VAD ÄR VILJEUTVECKLING?

ViljeUtveckling är ett processverktyg för ledarskap inifrån och ut. Syftet är att du, enskilt och tillsammans med andra, ska kunna välja, ta beslut och agera för att genomföra valda mål med viljan att göra gott för alla, inklusive dig själv.

Med ViljeUtveckling förenklar du dina egna val och din beslutsprocess. Du blir starkare i ditt Sjävledarskap och har större möjlighet att prioritera vad du vill göra i livet och komma till handling. Dulär dig även att välja bort. Grunden är en vilja att göra det som är bra för andra och dig själv. 

Ledarskap när förutsättningar förändras

Att vara företagare eller chef är en formell ansvarsposition. En av de viktigaste kompetenserna är bra ledarskap. Det kommer inte automatiskt. Förutom formell kompetens behöver du ett utvecklat självledarskap som grund för att vara en bra ledare. Framförallt vid utvecklingsarbete, krishantering och vid omvärldsförändringar. Förmågan att leda i en komplex situation.

Individuell utveckling
- Självledarskap och personliga mål

Självledarskap är grunden för bra beslut. Du vet vem du är, vad du själv vill och du ser dina kompetenser och dina mål. Inre ledarskap gör att du står stadigt i dig själv. ViljeUtveckling är ett verktyg för att välja och välja bort, och ta hjälp av viljans olika egenskaper för att nå personliga mål. Med ett utvecklat självledarskap blir du mer tillfreds med den du är och det du gör och du reducerar negativ stress. 

Teamutveckling och ledarskap -
Nå gemensamma mål

Ditt självledarskap lägger grunden för ditt yttre ledarskap. Att vara medarbetare innebär att leda dig själv och jobba mot gemensamma mål med andra. Om du är trovärdig i din kompetens, din person och din förmåga att kommunicera får du lättare mandat av andra och vara en formell eller informell ledare. T.ex. projektledare, lärare, egenföretagare och vårdpersonal utövar informellt ledarskap.

ViljeUtveckling

ViljeUtveckling - Med Glädjefylld Vilja

ViljeUtveckling bygger på Psykosyntes och modern forskning.

I ViljeUtveckling har jag vidareutvecklat delar av Psykosyntesen tillsammans med modern forskning och aktuella erfarenheter till en metod för att uppnå Glädjefylld Vilja - ViljeUtveckling. Vilja är en av dina mest centrala funktionerna och en av Psykosyntesens 7 grundpelare. Genom att utveckla din vilja medvetandegör och styr du dina egna val.
Varför ViljeUtveckling och Glädjefylld Vilja?

Bakgrund och fördjupning för dig som vill veta mer.

Större delen av mitt liv har jag varit intresserad av människans möjligheter, varje persons unika kompetens och förmåga att leva med Glädjefylld Vilja. Min professionella erfarenhet ryms inom både privat och offentlig sektor, samt ideell verksamhet och mina funderingar har ofta kretsat runt informellt och formellt ledarskap samt auktoritet i olika former eftersom jag sett verksamheter från olika perspektiv. Både som medarbetare, chef, företagsledare och konsult.

Jag har sökt efter ett språk där vi kan kommunicera om och med vårt inre, och ”det som inte går att ta på”. De senaste femton åren har jag studerat kommunikation, vår vilja, samt mental och känslomässig träning. Jag har haft en stark längtan att förstå och fördjupa mig i dessa frågor. Att vi alla påverkas av att vara en del av en större helhet gör att jag även är intresserad av vad som händer vid förändringar i vår omvärld. Hur påverkar det oss och vilka strategier behöver vi?

Det speciella verktyg som jag hittade var Psykosyntesen. Framförallt var det viljans betydelse för våra val som jag fastnade för och möjligheten till Glädjefylld Vilja, syntesen mellan kärlek och vilja.

Efter att noggrant ha studerat vår vilja, skrivit en uppsats om viljan och utvecklat verktyget ViljeUtveckling som jag arbetar med sedan flera år blir jag allt mer övertygad om att vår förmåga att förstå och använda vår vilja på rätt sätt har ett stort inflytande på hur våra liv gestaltar sig. Det ger oss möjligheter att styra vårt inre och yttre ledarskap utan att det behöver ske på bekostnad av andra.

Jag knyter samman mina erfarenheter och kunskaper inom viljan med mina kunskaper inom HR, verksamhetsutveckling, strategier och entreprenörskap. Jag är övertygad om att vi behöver träna på att stå stadigt i vårt självledarskap för att med glädje och vilja kunna verka i våra professioner som medarbetare, chefer, entreprenörer, politiker och ideella ledare.

Verktyget ViljeUtveckling består av grundprocesser samt moduler som anpassas och väljs ut utifrån dina behov respektive ditt teams behov. Vilja är en förmåga som vi dagligen behöver för att uppnå personliga och gemensamma mål och som går att träna upp. Alla har glädje av att systematiskt jobba med sin vilja, sina mål och sitt Självledarskap, enskilt och tillsammans.

Jag erbjuder ViljeUtveckling både till företag, team och privatpersoner genom öppna och företagsanpassade kurser. Coaching med mental träning kompletterar detta och anpassas efter dina behov. 

Läs mer om Psykosyntes här.

PSYKOSYNTES - EN PSYKOLOGI MED SJÄL, GLÄDJE OCH VILJA