Verktyg & Arbetssätt

Här ser du de verktyg och metoder Fri och Stark använder för att bidra till bästa möjliga resultat för dig som kund.

Jag arbetar processinriktat och systemiskt. Det innebär att i hela föreläsningen, workshopen eller processen, den individuella eller i teamet finns en röd tråd och ett mål. I samförstånd med uppdragsgivaren definiera vi nuläget, det önskade resultatet och utarbeta en plan som inkluderar delmål, samt att vara öppen för att kunna hantera och involvera förändring under vägen.

Ledarskap och kompetensförsörjning

Kompetenskartläggning och kompetensförsörjningsplan
Utbildningsplan
Medarbetarsamtal, lönesamtal och krishantering
Intervjuer och rekrytering
Mentor till chefer och medarbetare
Ledarskap, chefskap och medarbetarskap, roller och ansvarsområden
Externa samarbetsformer för kompetensförsörjning
Personligt varumärke
Coachande förhållningssätt
Mental träning
Dialog och Kommunikation
DISC-analys
Jag-budskap och empatisk kommunikation
Lyssnande närvaro och ickeverbal kommunikation
Feedbacktrappan
KASAM – Känsla av sammanhang, Aaron Antonovsky
Maslows behovstrappa
Självskattningar
Konsten att samtala, Anders Engquist
Giraffspråket - Empatisk kommuniaktion
Bemötande

Affärs- och organisationsutveckling

Affärs- och verksamhetssplan
Mål- och strategidokument
Budgetering och prissättning
Projektledning – övergripande perspektiv och detaljperspektiv
SWOT-analys och riskanalys
Utveckling av beställarkompetens
Relationsmarknadsföring, fysiskt och via webben
Digital strateg
Omvärldsbevakning
Leda förändring och utveckling
Företagskultur

Arbetsmiljö, stresshantering och mångfald

Arbetsmiljölagen och ansvarsfrågor
Tillämning av Arbetsmiljöföreskrifterna framför allt Systematiskt arbetsmljöarbete
Organisatorisk och social arbetsmiljö
SAM-snurran
Riskanalys, handlingsplan, riskuppföljning
Diskurser, kultur och samtalsklimat
Jämställdhet och mångfald
Arbetsbelastning - Krav och resurser
Kränkande särbehandling
Stress och stresshantering

Idéutveckling, digitalisering och samhällsbygge

Innovationsprocessen
Digitalisering 
Omvärldsbevakning - trender som påverkar ledarskap och företagande

ViljeUtveckling – Med Glädjefylld Vilja!

I mitt arbete finns alltid Psykosyntesen. Jag har studerat Psykosyntes sen 2004 och skrivit en uppsats om ViljeUtveckling som sedan utarbetats till en metod för att nå önskade mål, minska stress och skapa Glädjefylld Vilja och Glädjefyllt ledarskap. 

Roberto Assagioli som grundade Psykosyntesen under början av 1900-talet framhöll att vi ska arbeta med det utvecklingsbara hos varje individ. En av Psykosyntesens 7 grundpelare är viljan. Vår utvecklade vilja ger oss möjligheter att styra vårt Självledarskap och formellt ledarskap utan att det sker på bekostnad av andra. Här berättar jag mer om Psykosyntesen.

Jag har i ViljeUtveckling knutit samman mina erfarenheter och kunskaper inom HR, strategier, verksamhets-, idé- och affärsutveckling med personlig utveckling och erbjuder en plattform för individ respektive team att nå inre ledarskap, individuella och gemensamma mål. Jag är övertygad om att vi behöver träna på att stå stadigt i vårt självledarskap för att kunna verka i våra professioner och roller.